Głosowania Senatów oraz Rad Wydziałowych, testy z wiedzy oraz quizy.

Posiedzenia rad uczelni wyższych.
Bezprzewodowy system głosowania BSG 4 umożliwi przeprowadzenie głosowań nad wszystkimi zagadnieniami w szybki i sprawny sposób. Do przeszłości odchodzą komisje liczące głosy czy urny, do których wrzucano dotychczas karty do głosowania. System głosowania może służyć również szybkiemu i anonimowemu zbieraniu opinii gremium na dany temat. Taką błyskawiczną „elektroniczną ankietę” można zorganizować w dowolnym momencie nie wprowadzając zbędnego zamieszania ani zmian w porządku obrad. Wyniki są zdecydowanie bardziej miarodajne niż np. otwarta dyskusja nad tematem.

Testy szkolne.
Terminale bezprzewodowego systemu do testów IVote pozwalają na sprawdzenie wiedzy oraz poziomu zrozumienia materiału w sposób szybki, kompleksowy i profesjonalny. System może być wykorzystywany do egzaminowania wiedzy z dowolnego przedmiotu. Znajomość zagadnień z biologii, chemii, historii czy fizyki może być weryfikowana poprzez testy wyboru lub quizy. W przypadku matematyki możliwe jest przeprowadzanie sprawdzianów z dodawania, mnożenia i dzielenia, bez sugerowanych odpowiedzi (pytania otwarte). Dzięki szablonom ocen możliwe jest automatyczne przydzielenie stosownej oceny odpowiadającej liczbie uzyskanych w teście punktów. Możliwość zamówienia systemu o dowolnej liczbie pilotów (różne wielkości klas), oraz uzupełnienie o dodatkowego pilota nauczyciela. Piloty mogą odpowiadać liście uczniów w dzienniku, istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby klas.

Przykładowe zastosowania: lekcje matematyki. Sprawdziany z dodawania, mnożenia i dzielenia (bez sugerowanych odpowiedzi).
Lekcje angielskiego: testy wyboru, uzupełnianie brakujących miejsc (z podanych wariantów).
Lekcje historii, biologii, chemii i fizyki: testy wyboru typu która odpowiedź jest właściwa, quiz kto odpowie najszybciej.
Lekcje języka polskiego: sprawdzian z ortografii lub gramatyki (wybór właściwej formy z podanych).
Spotkania rodziców, wywiadówki: aktywizacja rodziców , wybór najlepszych wariantów, ocena przedstawionych propozycji.
Egzamin z dowolnego przedmiotu. Egzamin można zbudować nawet ze 150 pytań. Odpowiedzi mogą się składać z maksymalnie 6 wariantów.
Uczniowie korzystając z drukowanych arkuszy pytań egzaminacyjnych sami mogą zadecydować o kolejności rozwiązywanych zadań. Po egzaminie wyniki testów są podawane automatycznie przez system.
Zaoszczędż swój czas, jaki poświęcacie w domu na sprawdzaniu testów. Dzięki iVote wyniki będziesz znać automatycznie.

Zapraszamy do negocjacji cenowych.
Wstępna propozycja w naszym sklepie internetowym:

prezenter.pl